O NÁS

Občianske združenie STUBAčik dobrovoľné občianske združenie rodičov detí materskej školy, zamestnancov a priateľov Súkromnej materskej školy STU v Bratislave.

IČO: 53326512

Cieľom občianskeho združenia je:

  • finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre učiteľky a deti,
  • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov materskej školy a prostredia pre deti – triedy, dvor,
  • finančne pomáhať pri nákupe nových edukačných pomôcok,
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových
  • aktivitách pre deti (plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov, hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod.),
  • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety, exkurzie, kultúrne a športové aktivity,
  • organizovanie a realizácia výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov,
  • prispievať na krúžkovú činnosť organizovanú materskou školou.

Formou výchovno-vzdelávacích projektov Stacionár, Denný letný tábor, Letná škôlka prispieva k osobnostnému a kognitívnemu rozvoju detí predškolského a mladšieho školského veku.

Členovia prípravného výboru 

Ing. Jaroslava Maroszová 

Ing. CSc. Ladislav Štibrányi 

Mgr. Monika Khúlová 

Štatutárny orgán 

Ing. Jaroslava Maroszová, predseda 

Ing. CSc. Ladislav Štibrányi, podpredseda

Príspevok do OZ STUBAčik

bol odsúhlasený na Stretnutí rodičov dňa 18.08.2021. 

Je možné ho uhrádzať:

– mesačne: 10€

– polročne (september-január/ február-jún): 50€ na účet OZ STUBAčik:

IBAN: SK11 7500 0000 0040 2993 3718
doplňujúce údaje: meno dieťaťa

Uhrádza sa do 20. v mesiaci, príp.polročný poplatok:

– do 20.09. 1.polrok

– do 20.02. 2.polrok