MATERSKÁ ŠKOLA

Súkromná materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

Bernolákova 2716/1, Bratislava.

Nachádza sa v priestoroch ŠD J. Hronca (Bernolákova 2716/11, Bratislava vchod od Legionárskej ul.) v zadnej časti internátu. Materská škola je zaradená v sieti škôl. Materská škola je jednotriedna, s maximálnou kapacitou 22 detí, s vyučovacím jazykom slovenským. 
Trieda je vekovo zmiešaná (3−6 rokov, príp. deti s odloženou školskou dochádzkou). 

Deti mladšie ako 3 roky je možné v prípade voľných kapacít materskej školy prijať do STACIONÁRA STUBAčik.

Výuka v materskej škole má vlastný školský vzdelávací programom „Malí vedci“, ktorý sa riadi štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie.

Viac o materskej škole